Ban chấp hành

Bảng điều khiển

Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp

quản lý quốc gia

Aleksandra Smolen

Aleksandra Smolen

Business Development Manager - Hong Kong

Tìm hiểu thêm

Việc bán hàng

Tiếp thị

Trưởng phòng