Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Trang này hiện đang được làm lại.

Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin có trên trang web này là chính xác và cập nhật, Latitude không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào, pháp lý hay mặt khác, đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất có thể phát sinh do phụ thuộc vào thông tin có trên trang web này và chúng tôi không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào. Thông tin trên trang web này không được tạo thành cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một quá trình hành động cụ thể; nó cũng không nên được coi là tư vấn pháp lý hoặc được coi là thay thế cho lời khuyên chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Không có nội dung nào trên trang web này cấu thành một đề nghị, chào mời, tư vấn hoặc khuyến nghị liên quan đến bất kỳ sản phẩm đầu tư nào hoặc đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Latitude khuyên bạn nên nhận tư vấn chuyên môn độc lập của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đầu tư để có được các đặc quyền cư trú hoặc quyền công dân.

Latitude không chấp nhận bất kỳ khiếu nại trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm bất kỳ loại thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được duy trì và cập nhật bởi quản trị viên web của Latitude Consultancy Limited có trụ sở tại Jersey, Quần đảo Channel (“Latitude”). Latitude xác định liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Latitude về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Latitude không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc tham chiếu từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này phải được gửi đến Latitude để được phản hồi.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến Latitude hoặc các công ty con và chi nhánh của nó phải chịu bất kỳ yêu cầu đăng ký trong khu vực tài phán hoặc quốc gia đó.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Latitude Consultancy Limited.

Đã đăng ký Bản quyền.