کمیته اجرایی

هیئت مشورتی

Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

بیشتر بدانید
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

بیشتر بدانید

مدیران کشور

حراجی

بازار یابی

روسا یا مدیران واحدها

شرکای استراتژیک