کمیته اجرایی

هیئت مشورتی

مدیران کشور

Mohammad Motavasel

Mohammad Motavasel

Regional Director & Managing Director - Türkiye

بیشتر بدانید
Ranny Muasher

Ranny Muasher

Regional Director & Managing Director - Nigeria

بیشتر بدانید

حراجی

Shukri Harfoush

Shukri Harfoush

Citizenship & Residency Director – Lebanon

Binu Varghese

Binu Varghese

Business Development Manager- B2B

Tina Onyinyechi Ikeh

Tina Onyinyechi Ikeh

Associate (Africa), Citizenship and Residency

بیشتر بدانید
Hossam Salem

Hossam Salem

Citienzenship & Residency Consultant

Ibrahim Abdelnabi

Ibrahim Abdelnabi

Citizenship and Residency Consultant

بازار یابی

روسا یا مدیران واحدها

شرکای استراتژیک