Back to News

Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức Date: 29 March, 2020

Antigua và Barbuda CIU thông báo cập nhật các yêu cầu CIP

Antigua và Barbuda CIU thông báo cập nhật các yêu cầu CIP

Vào ngày 9 tháng 3, Đơn vị đầu tư cấp quốc tịch Antigua và Barbuda (CIU) đã ban hành một thông tư thông báo về các cập nhật cho chương trình của họ. Những thay đổi này nhằm mục đích làm cho lựa chọn bất động sản trở nên hấp dẫn hơn đối với người nộp đơn vì theo truyền thống, lựa chọn quyên góp là phổ biến nhất với tỷ suất lợi nhuận đáng kể.

Các thay đổi như sau:

  • Hiện tại, một người nộp đơn có thể đủ điều kiện bằng cách mua toàn bộ đơn vị sở hữu ở mức đầu tư 200.000 đô la.
  • Họ đã giảm phí xử lý của chính phủ đối với tùy chọn bất động sản từ 50.000 đô la xuống còn 30.000 đô la Mỹ cho một gia đình có tối đa bốn thành viên.
  • CIU đã tăng phí xử lý cho các Lựa chọn Quỹ Phát triển Quốc gia (quyên góp) từ 25.000 đô la lên 30.000 đô la cho một gia đình có tối đa 4 thành viên
  • Iraq đã được xóa khỏi danh sách quốc gia bị hạn chế.
  • Các hạn chế nghiêm ngặt vẫn được áp dụng đối với những người nộp đơn từ Iran, Bắc Triều Tiên, Somali, Sudan và Yemen. Tuy nhiên, những người nộp đơn từ các quốc gia bị hạn chế này giờ đây sẽ có thể nộp đơn nếu họ là cư dân của bất kỳ quốc gia không bị hạn chế nào khác trong ít nhất 10 năm và không có ràng buộc tài chính với bất kỳ quốc gia bị hạn chế nào.

Latitude tự tin rằng những thay đổi chương trình này sẽ tác động tích cực đến khách hàng đầu tư vào bất động sản đủ điều kiện và hỗ trợ thêm cho nền kinh tế địa phương.

Antigua và Barbuda CIU thông báo cập nhật các yêu cầu CIP

Date: 29 March, 2020

Posted in: Ca-ri-bê, nguồn cấp tin tức